Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zamienniki dynamiczne

Opis modelu Zamienniki dynamiczne

Model produkcji oparty na kartach pracy został zastosowany do obsługi procesów obróbczo – montażowych takich jak: produkcja mebli tapicerowanych (specyfikacją została objęta wariantowość tapicerki), produkcja studni (wariantowością zostały objęte stopnie i przejścia).

 1. Korzyści z zastosowania modelu Dynamiczne zamienniki:

 • możliwość rozliczenia kosztów materiałowych bezpośrednio po zameldowaniu wykonania operacji, a nie po zakończeniu realizacji zlecenia (jak w modelu z kartami pracy);

 • kontrola wykonania operacji i półproduktów na wirtualnych magazynach produkcji w toku;

 • możliwość rozliczenia materiałów i półproduktów na wielu magazynach produkcji w toku (rozliczenie wydziałów produkcyjnych);

 • automatyczne przerzucanie materiałów i półproduktów pomiędzy magazynami produkcji w toku (przerzuty generowane na podstawie operacji);

 • możliwość rozliczenia operacji alternatywnych (np. kooperacja);

 • możliwość prowadzenia w systemie wirtualnego magazynu kooperanta wraz z kontrolą stanów surowców i półproduktów;

 • zdalne rejestrowanie wykonania operacji przez kooperanta (rozliczenie operacji technologicznej);

 • możliwość inwentaryzacji półproduktów;

 • możliwość rozliczenia zlecenia produkcyjnego na pracownika lub brygadę - wraz z możliwością rozliczenia proporcjonalnego udziału w brygadzie;

 • możliwość opisania za pomocą jednej technologii wielu wariantów produkcji;

 • możliwość zdefiniowania specyfikacji surowców na etapie wprowadzania zamówienia od odbiorców;

 • możliwość budowania specyfikacji surowców dynamicznie bądź wybierania ze słownika wcześniej zdefiniowanych specyfikacji.

 1. Charakterystyka rozwiązania:

Zastosowanie tego rozwiązania umożliwia:

 • zbudowanie technologii w oparciu o operacje technologiczne;

 • rejestrowanie, na poziomie operacji, czasu trwania operacji oraz ilości wykonanych półproduktów lub wyrobów gotowych;

 • generowanie przez każdą operację dokumentów rozchodu wewnętrznego (RW) i przyjęcia wewnętrznego (PW), a tym samym rejestrowanie stanów na magazynach produkcji w toku oraz rozliczanie zlecenia produkcyjnego w różnych fazach (etapach) jego realizacji;

 • przeprowadzenie inwentaryzacji na magazynach produkcji w toku, wraz z inwentaryzacją półproduktów;

 • obsługę planów produkcyjnych:

  • zaczytywanych do systemu z pliku zewnętrznego dostarczonego przez odbiorcę wyrobów (klienta);

  • generowanych na podstawie danych systemowych: zapas min. i max., zamówienia od odbiorców, analiza sprzedaży.

 • możliwość prowadzenia wariantowości wyrobów gotowych bez konieczności definiowania technologii na każdy wariant wyrobu gotowego;

 • rejestracja poszczególnych wariantów wyrobu gotowego w postaci specyfikacji już na etapie wprowadzania zamówienia od odbiorcy;

 • możliwość wcześniejszego zdefiniowania specyfikacji surowcowej w słowniku specyfikacji i wybieranie na etapie tworzenia zamówienia od odbiorcy lub dynamiczne definiowanie specyfikacji w trakcie tworzenia zamówienia od odbiorcy – surowce są pobierane bezpośrednio z magazynu surowców (Uwaga! Osoba tworząca specyfikację dynamicznie musi znać podstawy procesu produkcyjnego).

 1. Cechy rozwiązania:

 • możliwość składania meldunków zwrotnych z produkcji za pomocą czytnika kodów kreskowych z klawiaturą lub bez oraz komputera;

 • możliwość wystąpienia bardziej rozbudowanej technologii na wyroby.

Definiowanie słowników w module Zarządzanie produkcją

Podczas wdrożenia modułu Zarządzanie produkcją, zostaną zdefiniowane następujące słowniki produkcyjne:

 • Wydziały produkcyjne – w oknie definiowania wydziału produkcyjnego, ustawienie pola: Sposób obsługi meldunków i kart pracy na wartość: Meldunki-karty pracy, umożliwi zameldowanie poszczególnych pracowników, przeznaczonych do wykonywania określonych czynności.

 • Gniazda produkcyjne – w słowniku tym zostaną zdefiniowane miejsca wykonywania operacji technologicznych. Gniazdem produkcyjnym może być konkretna maszyna lub hala produkcyjna.

 • Zmiany pracownicze – dla każdego wydziału produkcyjnego, założonego w module Zarządzanie produkcją, zostaną określone zmiany pracownicze (możliwe jest zdefiniowanie wielu zmian dla wydziału).

 • Jednostki robocze – jednostką roboczą może być zarówno jedna osoba jak i brygada osób. Do jednostki roboczej zostaną przypisani pracownicy. Słownik ten będzie wykorzystywany podczas definiowania technologii na wyroby.

 • Wzorce kalendarzy pracy – słownik ten umożliwia określenie sposobu organizacji pracy w przedsiębiorstwie: system dwuzmianowy, trzyzmianowy, inny. Wzorce kalendarzy pracy zostaną wygenerowane w module Zarządzania produkcją na podstawie zmian pracowniczych i jednostek roboczych.

 • Cechy technologii, Cechy operacji technologicznych, Cechy materiałów/produktów – słowniki cech zostaną wykorzystane do dodatkowego scharakteryzowania technologii, operacji technologicznych oraz materiałów/półproduktów, np. do zdefiniowania norm kalkulacyjnych, opisu rysunków technicznych, itp.

 • Przerzuty międzymagazynowe – zdefiniowanie tego słownika umożliwi przekazywanie półproduktów automatycznie ze zlecenia.

 • Sposób obsługi czytników – w słowniku zostaną zdefiniowane sposoby obsługi czytników, za pomocą których, będą wprowadzane meldunki zwrotne do systemu wspomagającego zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie. W oknie definiowania ustawień związanych z obsługą czytnika można zaznaczyć następujące parametry:

  • Obsługa ilości w czytnikach kart

  • Obsługa przestojów

  • Rejestracja rozpoczęcia i zakończenia czynności

Budowanie technologii

W modelu Zamienniki dynamiczne technologia produkcyjna oparta jest na operacjach technologicznych. W systemie można założyć dowolną liczbę operacji, odzwierciedlających przebieg procesu produkcyjnego.

Rysunek 1 Definiowanie technologii w modelu Zamienniki dynamiczne

Podczas definiowania operacji produkcyjnej w modelu Zamienniki dynamiczne – dane wprowadza się do następujących zakładek:

 • Operacje – w tej zakładce, należy określić: Operację technologiczną, wskazać w polu odpowiednią Jednostkę roboczą, która będzie operacje wykonywać, Gniazdo robocze – na którym zostanie wykonana operacja.

 • Materiały oraz Materiały pomocnicze – zakładka Materiały przeznaczona jest do zdefiniowania listy materiałów, które zostaną pobrane do realizacji danej operacji. W zakładce Materiały pomocnicze, należy wykazać te materiały, które nie powodują ruchu magazynowego, ale znacząco wpływają na podniesienie kosztów produkcji, np. energia, woda, itp.

 • Operacje poprzedzające – dane w tej zakładce, należy zdefiniować zawsze jak jest więcej niż jedna operacja technologiczna. Poprzez wprowadzenie danych do tej zakładki tworzy się powiązania pomiędzy operacjami (połączenia widoczne w układzie graficznym operacji).

 • Produkty – w tej zakładce, należy zdefiniować produkty danej operacji. Można również określić koszty, które wpływają na cenę wyrobu.

 • Meldunki zwrotne – w tej zakładce należy wskazać czego dotyczy meldunek, następnie określić dokumenty rozchodu i przychodu surowców i półproduktów, wybrać magazyny i sposób obsługi meldunków i kart pracy.

 • Karty pracy – zakładka włączana warunkowo – umożliwia generowanie czynności do operacji bez konieczności generowania dodatkowych indeksów półproduktów. Zakładkę tę, należy wypełniać wtedy, kiedy meldowani będą pracownicy wykonujący poszczególne czynności.

Przekazanie półproduktów ze zlecenia

Automatyczne przekazywanie półproduktów ze zlecenia ma zastosowanie tylko dla magazynów produkcji w toku (PwT). Ponadto, magazyny te muszą być magazynami międzyoperacyjnymi:

Rysunek 2 Magazyny międzyoperacyjne

Ustalenie sposobu przekazywania półproduktów automatycznie ze zlecenia ma miejsce w oknie ze spisem zleceń produkcyjnych (Zarządzanie produkcjąZlecenia produkcyjne) za pomocą opcji Grupowa generacja MM (dostępnej w menu podręcznym okna ze spisem zleceń).

Specyfikacja materiałowa

Specyfikacja materiałowa, tworzona z poziomu zamówienia od odbiorcy, wykorzystywana jest w przypadku produkcji wariantowej (jest to rodzaj produkcji pod zlecenie klienta), na przykład produkcji mebli, w której możliwe jest wiele wariantów (odmian) tego samego wyrobu gotowego – meble z obiciem białym, czerwonym lub w kratkę. W przypadku takiej produkcji, jeśli nie zostanie zastosowany model Zamienników dynamicznych dla materiałów, to trzeba będzie utworzyć wiele technologii na ten sam wyrób gotowy – różniących się jedną lub dwoma pozycjami materiałowymi.

W systemie Streamsoft PRESTIŻ możliwe są dwa sposoby tworzenia specyfikacji:

 • Słownik specyfikacji

 • Specyfikacja dynamiczna

Specyfikację tworzoną za pomocą słownika specyfikacji wykorzystuje się w przypadku, gdy wariantowość produkcji jest z góry określona – wiadomo jakie materiały zostaną zastosowane do wyprodukowania danego wyrobu gotowego – na przykład produkcja mebli.

Specyfikację tworzoną dynamicznie wykorzystuje się w przypadku, gdy wariantowość produkcji cechuje się dużym stopniem zmienności. Ten sposób tworzenia specyfikacji można zastosować w przypadku, gdy produkowane wyroby gotowe są prawie niepowtarzalne - produkcja na indywidualne zamówienie klienta - na przykład produkcja studni.

Aby umożliwić zdefiniowanie specyfikacji na zamówieniu od odbiorcy, należy w konfiguracji systemu Streamsoft PRESTIŻ w UstawieniaDokumentyZamówienia wskazać parametr Możliwość dodawania składników pozycji do zamówień od odbiorców i ustawić go na wartość: Z technologii produkcji. Takie ustawienie uaktywni następny parametr o nazwie Sposób podpinania składników przeznaczonych do zleceń produkcyjnych do pozycji zamówień od odbiorców. Dla tego parametru, należy wybrać jedną z dwóch wartości – w zależności od tego jaki rodzaj specyfikacji będziemy tworzyć:

 • Wartość Ze słownika specyfikacji – należy wybrać w przypadku tworzenia specyfikacji materiałowej ze słownika specyfikacji (gdy warianty produkcji wyrobu gotowego są ustalone – na przykład produkcja mebli).

 • Wartość Dla każdej pozycji nowa specyfikacja – należy wybrać w przypadku dynamicznego tworzenia specyfikacji materiałowej (gdy warianty produkcji wyrobu gotowego nie są z góry ustalone – produkcja pod indywidualne zamówienie klienta, na przykład produkcja studni). Uwaga! Podczas tworzenia specyfikacji dynamicznie bardzo ważna jest znajomość technologii na wyroby gotowe.

Generowanie zleceń

W modelu Zamienniki dynamiczne możliwe są dwa sposoby generowania (uwalniania) zleceń produkcyjnych:

 • z poziomu technologii, na podstawie zamówień od odbiorcy z podpiętą specyfikacją materiałową;

 • z poziomu operacyjnego planowania produkcji, na podstawie planu produkcji, technologii i specyfikacji materiałowej określonej w zamówieniu od odbiorców;

Rysunek 3 Sposoby uwalniania zleceń produkcyjnych

Drugi sposób umożliwia tworzenie planu produkcji, pod warunkiem, że uzupełniony będzie słownik Kalendarze jednostek roboczych.

Pierwszy i drugi sposób uwalniania zlecenia, generuje również plan zapotrzebowania surowcowego (plan widoczny w panelu szczegółów okna ze spisem Zleceń produkcyjnych, w zakładce Materiały).

Sposoby meldowania produkcji

Meldunek zwrotny dostarcza użytkownikowi systemu informacji dotyczących produkcji w toku, produkcji zakończonej, materiałów pobranych do produkcji, itp. Meldunek generuje dokumenty rozchodu i przychodu wewnętrznego na wybranych magazynach.

Meldunek można wystawiać w:

• obrębie tego samego magazynu;

• z jednego magazynu produkcji w toku (RW) na inny magazyn produkcji w toku (PW);

• z magazynu produkcji w toku na magazyn wyrobów gotowych;

• z magazynu surowców na magazyn produkcji w toku.

W modelu Zamienniki dynamiczne możliwe są następujące sposoby meldowania informacji zwrotnej z produkcji:

 • Meldunki zwrotne – umożliwiają zameldowanie operacji, materiałów pobranych do produkcji oraz produktów powstających w wyniku realizacji danej operacji. Możliwe jest również meldowanie osób (ustawionych w systemie jako jednostka robocza), które wykonały daną operację. Podczas składania meldunku zwrotnego można zmieniać ilości pobranego materiału – podając rzeczywiste zużycie oraz określić partię surowca, z którego wyprodukowano wyrób.

Rysunek 4 Meldunki zwrotne

 • Meldunki zwrotne – karty pracy – podobnie jak meldunki zwrotne umożliwiają zameldowanie operacji (wraz z czynnościami), materiałów pobranych do produkcji oraz produktów danej operacji. Umożliwiają również określenie w systemie pracownika/pracowników, którzy wykonywali meldowaną czynność lub czynności. Pracownicy wykonujący dane czynności meldowani są w oknie Karty pracy, które pojawi się, jeśli w słowniku Wydziały produkcyjne, w zakładce TPP, pole: Sposób obsługi meldunków i kart pracy, zostanie ustawione na wartość: Meldunki – karty pracy oraz jeśli w technologii (menu TPP - Technologie), podczas definiowania operacji, w zakładce Meldunki, pole: Sposób obsługi meldunków i kart pracy, zostanie ustawione na wartość: Meldunki – karty pracy.

Rysunek 5 Meldunki - karty pracy

Meldunki zwrotne z produkcji można składać za pomocą:

 • komputera (stacja robocza) - wyszukiwanie operacji i jednostek roboczych podczas meldowania, może być wspomagane użyciem czytnika klawiaturowego;

 • czytnika (z klawiaturą lub bez);

 • komputera typu PDA.