Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Meldunki zwrotne

Opis modelu Meldunki zwrotne

Model produkcji oparty na kartach pracy został zastosowany do obsługi procesów obróbczo – montażowych takich jak: produkcja poszyć samochodowych, układów elektronicznych dla motoryzacji, okien autobusowych, produkcja opraw oświetleniowych.

 1. Zalety:

 • możliwość rozliczenia kosztów materiałowych bezpośrednio po zameldowaniu wykonania operacji, a nie po zakończeniu realizacji zlecenia (jak w modelu z kartami pracy);

 • kontrola wykonania operacji i półproduktów na wirtualnych magazynach produkcji w toku;

 • możliwość rozliczenia materiałów i półproduktów na wielu magazynach produkcji w toku (rozliczenie wydziałów produkcyjnych);

 • automatyczne przerzucanie materiałów i półproduktów pomiędzy magazynami produkcji w toku (przerzuty generowane na podstawie operacji);

 • możliwość rozliczenia operacji alternatywnych (np. kooperacja);

 • możliwość prowadzenia w systemie wirtualnego magazynu kooperanta wraz z kontrolą stanów surowców i półproduktów;

 • zdalne rejestrowanie wykonania operacji przez kooperanta (rozliczenie operacji technologicznej);

 • możliwość inwentaryzacji półproduktów;

 • możliwość rozliczenia zlecenia produkcyjnego na pracownika lub brygadę - wraz z możliwością rozliczenia proporcjonalnego udziału w brygadzie.

 1. Charakterystyka rozwiązania:

Zastosowanie tego rozwiązania umożliwia:

 • zbudowanie technologii w oparciu o operacje technologiczne;

 • rejestrowanie, na poziomie operacji, czasu trwania operacji oraz ilości wykonanych półproduktów lub wyrobów gotowych;

 • generowanie przez każdą operację dokumentów rozchodu wewnętrznego (RW) i przyjęcia wewnętrznego (PW), a tym samym rejestrowanie stanów na magazynach produkcji w toku oraz rozliczanie zlecenia produkcyjnego w różnych fazach (etapach) jego realizacji;

 • przeprowadzenie inwentaryzacji na magazynach produkcji w toku, wraz z inwentaryzacją półproduktów;

 • obsługę planów produkcyjnych:

  • zaczytywanych do systemu z pliku zewnętrznego dostarczonego przez odbiorcę wyrobów (klienta);

  • generowanych na podstawie danych systemowych: zapas min. i max., zamówienia od odbiorców, analiza sprzedaży.

 1. Cechy rozwiązania:

 • możliwość składania meldunków zwrotnych z produkcji za pomocą czytnika kodów kreskowych z klawiaturą lub bez oraz komputera.

Definiowanie słowników w module Zarządzanie produkcją

Podczas wdrożenia modułu Zarządzanie produkcją, zostaną zdefiniowane następujące słowniki produkcyjne:

 • Wydziały produkcyjne – w oknie definiowania wydziału produkcyjnego, ustawienie pola: Sposób obsługi meldunków i kart pracy na wartość: Meldunki-karty pracy, umożliwi zameldowanie poszczególnych pracowników, przeznaczonych do wykonywania określonych czynności.

Rysunek 1 Definiowanie słownika Wydziały produkcyjne

Jeśli nie występuje w przedsiębiorstwie potrzeba rejestrowania pracowników wykonujących daną czynność lub czynności, to pole Sposób obsługi meldunków i kart pracy, należy ustawić na wartość Meldunki.

 • Gniazda produkcyjne – w słowniku tym zostaną zdefiniowane miejsca wykonywania operacji technologicznych. Gniazdem produkcyjnym może być konkretna maszyna lub hala produkcyjna. Oznacza to, że dla każdej operacji w technologii przypisać inne gniazdo produkcyjne lub zdefiniować takie samo gniazdo dla wszystkich operacji. Słownik ten będzie wykorzystywany podczas definiowania technologii na wyroby.

 • Zmiany pracownicze – dla każdego wydziału produkcyjnego, założonego w module Zarządzanie produkcją, zostaną określone zmiany pracownicze (możliwe jest zdefiniowanie wielu zmian dla wydziału).

 • Jednostki robocze – jednostką roboczą może być zarówno jedna osoba jak i brygada osób. Do jednostki roboczej zostaną przypisani pracownicy. Słownik ten będzie wykorzystywany podczas definiowania technologii na wyroby.

 • Wzorce kalendarzy pracy – słownik ten umożliwia określenie sposobu organizacji pracy w przedsiębiorstwie: system dwuzmianowy, trzyzmianowy, inny. Wzorce kalendarzy pracy zostaną wygenerowane w module Zarządzania produkcją na podstawie zmian pracowniczych i jednostek roboczych.

 • Cechy technologii, Cechy operacji technologicznych, Cechy materiałów/produktów – słowniki cech zostaną wykorzystane do dodatkowego scharakteryzowania technologii, operacji technologicznych oraz materiałów/półproduktów, np. do zdefiniowania norm kalkulacyjnych, opisu rysunków technicznych, itp.

 • Przerzuty międzymagazynowe – zdefiniowanie tego słownika umożliwi przekazywanie półproduktów automatycznie ze zlecenia.

 • Sposób obsługi czytników – w słowniku zostaną zdefiniowane sposoby obsługi czytników, za pomocą których, będą wprowadzane meldunki zwrotne do systemu wspomagającego zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie. W oknie definiowania ustawień związanych z obsługą czytnika można zaznaczyć następujące parametry:

  • Obsługa ilości w czytnikach kart

  • Obsługa przestojów (wymaga zdefiniowania słownika Przyczyny przestojów)

  • Rejestracja rozpoczęcia i zakończenia czynnośc

Ustalenie sposoby przekazywania półproduktów automatycznie ze zlecenia ma miejsce w module Zarządzanie produkcją, w oknie ze spisem zleceń produkcyjnych (Zarządzanie produkcjąZlecenia produkcyjne) za pomocą opcji Grupowa generacja MM (dostępnej w menu podręcznym okna ze spisem zleceń).

Budowanie technologii

W modelu Meldunki zwrotne technologia produkcyjna oparta jest na operacjach technologicznych. W systemie można założyć dowolna liczbę operacji, odzwierciedlających przebieg procesu produkcyjnego.

 

Podczas definiowania operacji produkcyjnej w modelu Meldunki zwrotne – dane wprowadza się do następujących zakładek:

 • Operacje – w tej zakładce, należy określić: Operację technologiczną, wskazać w polu odpowiedni Rodzaj jednostki roboczej, która będzie operację wykonywać, Rodzaj gniazda roboczego – na którym zostanie wykonana operacja.

 • Materiały oraz Materiały pomocnicze – zakładka Materiały przeznaczona jest do zdefiniowania listy materiałów, które zostaną pobrane do realizacji danej operacji. W zakładce Materiały pomocnicze, należy wykazać te materiały, które nie powodują ruchu magazynowego, ale znacząco wpływają na podniesienie kosztów produkcji.

 • Operacje poprzedzające – dane w tej zakładce, należy zdefiniować zawsze jak jest więcej niż jedna operacja technologiczna.

 • Produkty – w tej zakładce, należy zdefiniować produkty danej operacji.

 • Meldunki zwrotne – w tej zakładce należy wskazać czego dotyczy meldunek, następnie określić dokumenty rozchodu i przychodu surowców i półproduktów, wybrać magazyny i sposób obsługi meldunków i kart pracy.

 • Karty pracy – zakładka włączana warunkowo – umożliwia generowanie czynności do operacji bez konieczności generowania dodatkowych indeksów półproduktów.

Generowanie zleceń

W modelu Meldunki zwrotne możliwe są dwa sposoby generowania (uwalniania) zleceń produkcyjnych:

 • z poziomu technologii, na podstawie zamówień od odbiorcy. Można również uwalniać zlecenia produkcyjne bez powiązania z zamówieniami od odbiorców.

 • z poziomu operacyjnego planowania produkcji, na podstawie planu produkcji i technologii.

 

Pierwszy i drugi sposób uwalniania zlecenia, generuje również plan zapotrzebowania surowcowego (plan widoczny w panelu szczegółów okna ze spisem Zleceń produkcyjnych, w zakładce Materiały).

Sposoby meldowania produkcji

Meldunek zwrotny dostarcza użytkownikowi systemu informacji dotyczących produkcji w toku, produkcji zakończonej, materiałów pobranych do produkcji, itp. Meldunek generuje dokumenty rozchodu i przychodu wewnętrznego na wybranych magazynach.

W modelu Meldunki zwrotne możliwe są następujące sposoby meldowania informacji zwrotnej z produkcji:

 • Meldunki zwrotne – umożliwiają zameldowanie operacji, materiałów pobranych do produkcji oraz produktów powstających w wyniku realizacji danej operacji. Możliwe jest również meldowanie osób (ustawionych w systemie jako jednostka robocza), które wykonały daną operację. Podczas składania meldunku zwrotnego można zmieniać ilości pobranego materiału – podając rzeczywiste zużycie oraz określić partię surowca, z którego wyprodukowano wyrób.


 • Meldunki zwrotne – karty pracy – podobnie jak meldunki zwrotne umożliwiają zameldowanie operacji (wraz z czynnościami) materiałów pobranych do produkcji oraz produktów danej operacji. Umożliwiają również określenie w systemie pracownika/pracowników, którzy wykonywali meldowaną czynność lub czynności. Pracownicy wykonujący dane czynności meldowani są w oknie Karty pracy.

Meldunki zwrotne – karty pracy, tym różnią się od opcji Meldunki zwrotne, że pozwalają zameldować na operacji wiele czynności.

Meldunki zwrotne z produkcji można składać za pomocą:

 • Komputera (stacja robocza) – wyszukiwanie operacji i jednostek roboczych podczas meldowania, może być wspomagane użyciem czytnika klawiaturowego;

 • czytnika (z klawiaturą lub bez);

 • komputera typu PDA.

Kontrola jakości

W modelu Meldunki zwrotne, w ramach kontroli jakości, można w systemie Zarządzania produkcją zdefiniować karty kontroli.

Karta kontroli jest definiowania z poziomu technologii i może być zastosowana dla każdej operacji – kart może być tyle ile jest operacji.

Karta składa się z dwóch poziomów definicji:

 • cechy nagłówka – mogą zawierać dane typu: liczba, tekst, data, logiczne. Cechy nagłówka rejestrowane są pojedynczo podczas składania meldunku.

 • cechy pozycji – mogą zawierać dane typu: liczba, tekst, data, logiczne. Cechy pozycji rejestrowane są podczas składania meldunku w formie listy.

 

Grupowe meldowanie

Grupowe meldowanie umożliwia szybkie rozliczenie procesu krojenia/cięcia materiału pobranego pod realizację różnych zleceń produkcyjnych. Funkcjonalność ta pozwala na odnotowanie w systemie sytuacji kiedy, dany arkusz materiału jest rozcinany pod wiele różnych zleceń produkcyjnych i istnieje potrzeba rozliczenia rzeczywistej ilości materiału pociętego, a nie według ustalonej w technologii normy materiałowej.


Podczas grupowego meldowania, ilość rzeczywiście zużytego materiału jest rozliczana proporcjonalnie (dla każdego zlecenia produkcyjnego) do ilości materiału wyliczonej według TPP.

Grupowe meldowanie można zastosować tylko do operacji krojenia/cięcia materiału pobranego do produkcji.

Kooperacje

W module Zarządzanie produkcją możliwa jest obsługa kooperacji. pod warunkiem, że w słowniku Wydziały produkcyjne, w zakładce Podstawowe zostanie wyłączny (odznaczony) parametr Rezerwacja surowców. Obsługę kooperacji, należy rozpocząć od zdefiniowania operacji alternatywnych w technologii (menu TPPTechnologie). Operacja alternatywna stanie się operacją przeznaczoną do kooperacji wtedy, kiedy dla operacji wskazany zostanie kooperant oraz w słowniku Operacje w technologii, w oknie edycyjnym operacji, pole: Rodzaj operacji, zostanie ustawione na wartość: Kooperacja. Operacja alternatywna w stosunku do operacji głównej, to operacja, której nie można wykonać w danym przedsiębiorstwie produkcyjnym, tylko przekazuje się ją do realizacji firmie zewnętrznej (w ramach kooperacji) lub do realizacji w innym oddziale przedsiębiorstwa.

 

Operacja alternatywna przeznaczona do kooperacji ma zawsze taki sam Nr ścieżki i Lp. w ścieżce jak operacja główna.

Dla jednej operacji alternatywnej – przeznaczonej do kooperacji – można zdefiniować w systemie kilku kooperantów, którzy będą ją wykonywać.