Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Karty pracy

Opis modelu Karty pracy

 1. Zastosowanie rozwiązania:

Rozwiązanie zastosowano w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w których występują następujące typy produkcji:

 • produkcja na zamówienie MTO (pod zlecenie klienta);

 • produkcja ciągła MTS (na magazyn);

 • montaż na zamówienie ATO.

Model produkcji oparty na kartach pracy został zastosowany do obsługi procesów obróbczo – montażowych m.in. w firmach produkcyjnych z branży metalowej.

 1. Korzyści z zastosowania modelu Karty pracy:

 • możliwość rozliczenia akordu;

 • rejestracja czasu trwania czynności;

 • możliwość rejestracji wykonania półproduktów bez udziału gospodarki magazynowej;

 • rejestracji ilości wykonanych wyrobów i czynności (z możliwością zmiany ilości meldowanej przy zastosowaniu czytników z klawiaturą);

 • kontrola wykonania czynności w czasie rzeczywistym;

 • szybki dostęp do bieżących informacji;

 • prosty sposób składania meldunków zwrotnych z przebiegu produkcji.

 • możliwość rozliczenia zlecenia produkcyjnego na pracownika lub brygadę - wraz z możliwością rozliczenia proporcjonalnego udziału w brygadzie.

 1. Charakterystyka rozwiązania:

Zastosowanie modelu Karty pracy umożliwia:

 • tworzenie zlecenia produkcyjnego składającego się z wielu kart pracy, na których występują czynności;

 • rejestrowanie, na kartach pracy, wykonania półproduktów (bez udziału gospodarki magazynowej – półprodukty nie zmieniają stanów magazynowych);

 • rejestrowanie osób lub osoby wykonującej czynność, ilości wykonanych półwyrobów/wyrobów oraz czasu trwania czynności (zarówno czasu z technologii, jak i czasu rzeczywistego – czas start/stop czynności).

Uwaga!

Pomiary czasu start/stop czynności można wykorzystać, gdy przedsiębiorstwo nie ma w ogóle opracowanych czasów w technologii lub chciałoby zmodyfikować czasy trwania czynności.

 1. Cechy rozwiązania:

 • konieczność stosowania dodatkowych urządzeń (czytniki kodów kreskowych z klawiaturą lub bez);

 • możliwość rozliczenia kosztów materiałowych dopiero po pełnym rozliczeniu zlecenia produkcyjnego (po zameldowaniu wykonania wszystkich czynności);

 • możliwość rozliczenia magazynu produkcji w toku na podstawie pobranych surowców (do momentu pełnego rozliczenia zlecenia produkcyjnego nie ma innej możliwości).

Definiowanie słowników w module Zarządzanie produkcją

Podczas wdrożenia modułu Zarządzanie produkcją, zostaną zdefiniowane następujące słowniki produkcyjne:

 • Wydziały produkcyjne – w oknie definiowania wydziału produkcyjnego, ustawienie pola: Sposób obsługi meldunków i kart pracy na wartość: Karty pracy - czytniki, umożliwi zameldowanie wykonania czynności za pomocą czytnika.

 • Gniazda produkcyjne – w słowniku tym zostaną zdefiniowane miejsca wykonywania operacji technologicznych. Gniazdem produkcyjnym może być konkretna maszyna lub hala produkcyjna. Oznacza to, że dla każdej operacji w technologii przypisać inne gniazdo produkcyjne lub zdefiniować takie samo gniazdo dla wszystkich operacji. Słownik ten będzie wykorzystywany podczas definiowania technologii na wyroby.

 • Zmiany pracownicze – dla każdego wydziału produkcyjnego, założonego w module Zarządzanie produkcją, zostaną określone zmiany pracownicze (możliwe jest zdefiniowanie wielu zmian dla wydziału).

 • Jednostki robocze – jednostką roboczą może być zarówno jedna osoba jak i brygada osób. Do jednostki roboczej zostaną przypisani pracownicy. Słownik ten będzie wykorzystywany podczas definiowania technologii na wyroby.

 • Wzorce kalendarzy pracy – słownik ten umożliwia określenie sposobu organizacji pracy w przedsiębiorstwie: system dwuzmianowy, trzyzmianowy, inny. Wzorce kalendarzy pracy zostaną wygenerowane w module Zarządzania produkcją na podstawie zmian pracowniczych i jednostek roboczych.

 • Cechy technologii, Cechy operacji technologicznych, Cechy materiałów/produktów – słowniki cech zostaną wykorzystane do dodatkowego scharakteryzowania technologii, operacji technologicznych oraz materiałów/półproduktów, np. do zdefiniowania norm kalkulacyjnych, opisu rysunków technicznych, itp.

 • Przerzuty międzymagazynowe – zdefiniowanie tego słownika umożliwi przekazywanie półproduktów automatycznie ze zlecenia. W oknie definiowania przerzutu istotne znaczenie ma ustawienie pola: Rodzaj przerzutu. Jeśli w polu zostanie wybrana opcja Pełna ilość w partii, to półprodukty zostaną przerzucone tylko wtedy, gdy będzie rozliczona pełna ilość ze zlecenia. Jeśli zostanie wybrana opcja Brakująca ilość w partii, to przerzucana jest taka ilość jaka została zameldowana.

 • Sposób obsługi czytników – w słowniku zostaną zdefiniowane sposoby obsługi czytników, za pomocą których, będą wprowadzane meldunki zwrotne do systemu wspomagającego zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie. W oknie definiowania ustawień związanych z obsługą czytnika można zaznaczyć następujące parametry:

  • Obsługa ilości w czytnikach kart – jeśli czytnik posiada wbudowaną klawiaturę, to włączenie tego parametru umożliwi zmianę ilości meldowanej.

  • Obsługa przestojów (wymaga zdefiniowania słownika Przyczyny przestojów) – włączenie tego parametru umożliwi odnotowywanie w systemie przerw w pracy spowodowanych na przykład przez awarię maszyny lub inne.

  • Rejestracja rozpoczęcia i zakończenia czynności – włączenie tego parametru umożliwi wprowadzanie do systemu poprzez czytnik – czasu rozpoczęcia i zakończenia czynności. Oznacza to, że możliwe będzie wyliczenie średnich czasów trwania operacji i czynności i wprowadzenie ich do technologii produkcyjnej – jeśli wcześniej w przedsiębiorstwie czasy te nie były wyliczane.

Budowanie technologii

Rysunek 1 Definiowanie technologii w modelu Karty pracy

Podczas definiowania operacji produkcyjnej w modelu Karty pracy – dane wprowadza się do następujących zakładek:

 • Operacje – w tej zakładce, należy określić: Operację technologiczną, wskazać w polu odpowiednią Jednostkę roboczą, która będzie operacje wykonywać, Gniazdo robocze – na którym zostanie wykonana operacja. Można również wprowadzić czasy: Tpz (czas przygotowawczo–zakończeniowy – oznacza czas jaki, należy poświęcić na przygotowanie maszyn, surowców i ludzi do realizacji procesu produkcyjnego wyrobu; w systemie liczony tylko raz) i Tj (czas jednostkowy – oznacza czas wykonania pojedynczego elementu; w systemie liczony do każdej sztuki wyrobu).

 • Materiały oraz Materiały pomocnicze – zakładka Materiały przeznaczona jest do zdefiniowania listy materiałów, które zostaną pobrane do realizacji danej operacji. W zakładce Materiały pomocnicze, należy wykazać te materiały, które nie powodują ruchu magazynowego, ale znacząco wpływają na podniesienie kosztów produkcji, np. energia, woda, itp.

 • Produkty – w tej zakładce, należy zdefiniować produkty danej operacji. Można również określić koszty, które wpływają na cenę wyrobu. Są to: koszt materiałowy (koszt materiałów pobranych do produkcji), koszt materiałów pomocniczych, koszt robocizny (suma czasów Tpz i Tj pomnożona przez stawkę), koszt gniazda (Tpz + (Tj* ilość sztuk w zleceniu)* stawka), koszt wytworzenia (suma wszystkich wymienionych wcześniej kosztów). W zakładce Produkty pierwsza kolumna kosztów stanowi czysty techniczny koszt wytworzenia wyrobu (pod warunkiem, że w dla materiałów nie wypełniono pola Narzut). W drugiej kolumnie kosztów, należy wprowadzić narzuty, a trzecia kolumna stanowi sumę kosztów wraz z narzutami.

 • Meldunki zwrotne – w tej zakładce należy wskazać czego dotyczy meldunek, następnie określić dokumenty rozchodu i przychodu surowców i półproduktów, wybrać magazyny i sposób obsługi meldunków i kart pracy (w modelu Meldunki zwrotne można wybrać ustawienie: Meldunki zwrotne – jeśli meldujemy wykonanie czynności za pomocą komputera lub Karty pracy-czytniki – jeśli meldujemy wykonanie czynności za pomocą czytnika. Jeśli, podczas definiowania danych w tej zakładce, nie zostaną wskazane magazyny, to produkty danej operacji będą domyślnie przerzucane na taki magazyn produkcji w toku, jaki został ustawiony w słowniku Wydziały produkcyjne.
  Jeśli podczas definiowania meldunku w technologii, zostanie zaznaczony parametr: Przy wycenie koszt materiałowy jest równy wartości dokumentu RW, to dokument przyjęcia wewnętrznego PW, będzie miał dokładnie taką samą wartość jak dokument RW – będzie to wartość materiałów pobranych do produkcji.

 • Karty pracy – umożliwia generowanie czynności do operacji bez konieczności generowania dodatkowych indeksów półproduktów. W zakładce Operacje dostępny jest parametr: Czas Tpz i Tj jest sumą z kart pracy – oznacza to, że po wprowadzeniu czasów w zakładce Karty pracy i zaznaczeniu tego parametru – czas Tpz i Tj dla operacji jest brany z kart pracy (suma czasów dla czynności). Zsumowany czas z kart pracy, widoczny jest w zakładce Operacje, w polach: Tpz i Tj w sekcji Jednostka robocza.

Generowanie zleceń

W modelu Karty pracy możliwe są dwa sposoby generowania (uwalniania) zleceń produkcyjnych:

 • z poziomu technologii, na podstawie zamówień od odbiorcy. Można również uwalniać zlecenia produkcyjne bez powiązania z zamówieniami od odbiorców.

 • z poziomu operacyjnego planowania produkcji, na podstawie planu produkcji i technologii.

Rysunek 2 Sposoby uwalniania zleceń produkcyjnych

Drugi sposób umożliwia tworzenie planu produkcji, pod warunkiem, że uzupełniony będzie słownik Kalendarze jednostek roboczych.

Pierwszy i drugi sposób uwalniania zlecenia, generuje również plan zapotrzebowania surowcowego (plan widoczny w panelu szczegółów okna ze spisem Zleceń produkcyjnych, w zakładce Materiały).

Sposoby meldowania produkcji

Meldunek zwrotny dostarcza użytkownikowi systemu informacji dotyczących produkcji w toku, produkcji zakończonej, materiałów pobranych do produkcji, itp. Meldunek generuje dokumenty rozchodu i przychodu wewnętrznego na wybranych magazynach.

Meldunek można wystawiać w:

 • obrębie tego samego magazynu;

 • z jednego magazynu produkcji w toku (RW) na inny magazyn produkcji w toku (PW);

 • z magazynu produkcji w toku na magazyn wyrobów gotowych;

 • z magazynu surowców na magazyn produkcji w toku.

Dla wszystkich kart pracy z czynnościami wystawia się w systemie Zarządzania produkcją meldunek zbiorczy.

Rysunek 3 Meldunek grupowy

Czynności na kartach pracy meldowane są za pomocą czytnika kodów kreskowych. Wszystkie zameldowane czynności widoczne są w systemie w oknie ze spisem kart pracy (menu Zarządzanie produkcjąKarty pracy) w sekcji Oczekujące. Po zameldowaniu na kartach wszystkich pracowników wykonujących czynności, karty przenoszone są do sekcji Do realizacji i można wtedy rozpocząć wystawianie meldunku końcowego (uaktywnia się ikona Wystaw meldunek). Po zameldowaniu, wszystkie karty wraz z czynnościami przenoszone są do sekcji Zrealizowane.

Rysunek 4 Obsługa kart pracy w module Zarządzanie produkcją

Kontrola jakości

W modelu Karty pracy, w ramach kontroli jakości, można w systemie Zarządzania produkcją zdefiniować karty kontroli.

Karta kontroli jest definiowania z poziomu technologii i może być zastosowana dla każdej operacji – kart może być tyle ile jest operacji.